Logo Hoa Dalat Travel

Chính Sách Và Quy Chế của Hoa Dalat Travel

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG Giá tất cả các dịch vụ được tính theo tiền đồng (Việt Nam – VNĐ). Giá dịch vụ được liệt kê một cách rõ ràng trong phần “Bao gồm” trong các tour Đà Lạt, dịch vụ…