Nam Phương Hoàng Hậu

Nam Phương Hoàng Hậu

Hôn nhân của bà và vua Bảo Đại gặp rất nhiều rào cản, do một phần bà theo đạo Công Giáo. Nam Phương Hoàng Hậu  Bảo Tàng Lâm Đồng Tour Dinh Bảo Đại Nam Phương Hoàng Hậu tên thật Nguyễn…